مسابقه طراحی لوگو

۱۷ آذر ۱۳۹۶ ۲۳
طراح: مریم دانشور
طراح: شهریار قربانیان
طراحان: حمیدرضا خسروی زاده و فائزه همتی
طراح: مریم سراقی
طراح: ایوب بیاتی
طراحان: حمیدرضا خسروی زاده و فائزه همتی
طراح: علیرضا نظیری
طراح: علیرضا نظیری
طراحان: حمیدرضا خسروی زاده و فائزه همتی
طراح: علی اسداله زارع
طراح: علی اسداله زارع
طراح: محمدجواد رجایی منفرد
طراح: مریم سراقی
طراح: مریم سراقی
طراحان: حمیدرضا خسروی زاده و فائزه همتی
طراح: علیرضا دارانی
طراح: مریم سراقی
طراح: علیرضا دارانی
طراح: مریم سراقی
طراح: سیدیاسین حسنی
طراح: مریم سراقی
طراحان: حمیدرضا خسروی زاده و فائزه همتی
طراحان: حمیدرضا خسروی زاده و فائزه همتی