دانشجویان دکتری دانشکده


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
نام‌خانوادگینامگرایشورودیآدرس ایمیل
ابوالفتحیکسریقدرت95abolfathi1024@gmail.com
اشتریبهزادقدرت96b_ashtari2008@yahoo.com
اصغر‌نیامریممخابرات94maryamasgharnia86@yahoo.com
اکبریانبهناممخابرات94be.akbarian@yahoo.com
پور زارعشاهینالکترونیک95shaahinpour@yahoo.com
جوانمردبهزادقدرت95behzad.javanmard@yahoo.com
جوهرچیمحمدرضاالکترونیک95mrjoharchi@yahoo.com
حاجی‌پورپدراممخابرات94stud.hajipour@iausr.ac.ir
حسینیسید اسماعیلقدرت96hosseiny1294@gmail.com
رجایی دلجوانحمیدمخابرات95deljavan.h@gmail.com