کارکنان دانشکده مهندسی برق


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۶ مورد.
ردیفنام خانوادگینامسمتتلفن داخلیتلفن مستقیممحل استقرار دفتر
۱عظیم زادهعلیرئیس اداره آموزش-55229390ضلع جنوبی طبقه اول دانشکده برق
۲بصیریمحمدرضامسئول دفتر رئیس دانشکده برق231455229384ضلع جنوبی طبقه سوم دانشکده برق
۳صائبنداکارشناس آموزش گروه‌های تحصیلات تکمیلی گروه برق، مجموعه مهندسی برق02155229390ضلع جنوبی طبقه اول دانشکده برق
۴هندیسهیلاکارشناس آموزش گروه کاردانی الکتروتکنیک و الکترونیک، کارشناسی ناپیوسته قدرت و الکترونیک55229390ضلع جنوبی طبقه اول دانشکده برق
۵ستارزادهآقایکارشناس آموزش گروه تحصیلات تکمیلی کامپیوترضلع جنوبی طبقه اول دانشکده برق
۶آقایکارشناس آموزش گروه کاردانی کامپبوتر--ضلع جنوبی طبقه اول دانشکده برق
۸زندیاسکندرمسئول امور کلاس های دانشکده برق2315-جنب ورودی شماره ۱ دانشکده برق
۹همایونیحسنمسئول بایگانی2316-ضلع جنوبی طبقه اول دانشکده برق
۱۰جعفری‌نراقیمحمودصدور گواهی اشتغال به تحصیل2456-جنب ورودی شماره ۱ دانشکده برق
۱۱اخلاقیفاطمهکارشناس گروه مهندسی کامپیوتر2577-ضلع جنوبی طبقه سوم دانشکده برق