کارکنان دانشکده مهندسی برق


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.
ردیفنام خانوادگینامسمتتلفن داخلیتلفن مستقیممحل استقرار دفتر
۱عظیم زادهرئیس اداره آموزش-55229390ضلع جنوبی طبقه اول دانشکده برق
۲زندیاسکندرمسئول دفتر رئیس دانشکده برق231455229384ضلع جنوبی طبقه سوم دانشکده برق
۳پروزعباسکارشناس گروه‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده برق و کارشناسی پیوسته مخابرات2310-ضلع جنوبی طبقه اول دانشکده برق
۴باوندپورعلیرضاکارشناس گروه کاردانی پیوسته الکتروتکنیک2458-ضلع جنوبی طبقه اول دانشکده برق
۵رمضانی‌آستانهلیلاکارشناس گروه کارشناسی پیوسته مجموعه مهندسی برق2579-ضلع جنوبی طبقه اول دانشکده برق
۶شیخیمعصومهکارشناس گروه کاردانی و کارشناسی ناپیوسته الکترونیک2331-ضلع جنوبی طبقه اول دانشکده برق
۷قزی‌پورفریدهکارشناس گروه کارشناسی قدرت2332-ضلع جنوبی طبقه اول دانشکده برق
۸باقریمحمدمسئول امور کلاس های دانشکده برق2315-جنب ورودی شماره ۱ دانشکده برق
۹همایونیحسنمسئول بایگانی2316-ضلع جنوبی طبقه اول دانشکده برق
۱۰جعفری‌نراقیمحمودصدور گواهی اشتغال به تحصیل2456-جنب ورودی شماره ۱ دانشکده برق