هیأت رئیسه و مسئولین دانشکده


           
مهندس مسعود عطائی
 رئیس دانشکده برق و کامپیوتر
مرتبه: مربی

مهندسی برق-مخابرات
                                       دکتر علی رحمانی
رئیس اداره پژوهش
مرتبه: استادیار
مهندسی برق-الکترونیک

 


 

آخرین ویرایش۰۸ مرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۴۶۸۶