مدیران گروه‌های آموزشی


   
دکتر کیان ابراهیم کافوری
مدیر گروه الکترونیک
دکتر مجید حق‌پرست
مدیر گروه کارشناسی ارشد و کاردانی کامپیوتر
 
دکتر حمید خدابخشی
مدیر گروه مجموعه مهندسی برق
دکتر محسن علیزاده
مدیر گروه قدرت
 
دکتر سارا نجف زاده
مدیر گروه کارشناسی کامپیوتر