نکات مهم بخشنامه‌های مالی در خصوص شهریه دانشجویی (کلیک کنید)

۱- هر دانشجو موظف است جهت ثبت نام، شهریه ثابت و متغیر را برابر تعرفه پرداخت نماید.
۲- در صورت حذف حداکثر ۲ درس در ایام حذف و اضافه، که از طریق گروه صورت گرفته باشد، وجهی از دانشجو اخذ نمی‌شود.

تبصره ۱حذف اضطراری درس، موجب بازپرداخت شهریه آن درس نمی‌شود.
تبصره ۲حذف کلیه واحدهای انتخابی در مهلت حذف و اضافه (برابر تقویم آموزش دانشگاهی)، موجب استرداد ۸۰٪ شهریه متغیر خواهد بود.
تبصره ۳حذف کلیه واحدهای انتخابی بعد از ایام حذف و اضافه (برابر تقویم آموزش دانشگاهی)، موجب بازپرداخت شهریه ثابت و متغیر نمی‌شود.

۳- حذف درس به دلیل غیبت موجه، موجب بازپرداخت شهریه پرداختی دانشجو، اعم از ثابت و متغیر نمی‌شود.
۴- دانشجویی که از مرخصی تحصیلی استفاده می‌کند، موظف به پرداخت شهریه ثابت دوره برابر تعرفه تعیین شده می‌باشد.
۵- دانشجویانی که به علت مقررات آموزشی یا هر علت دیگری از دانشگاه اخراج می‌شوند، از ایشان هزینه انصراف دریافت نمی‌شود، مگر اینکه ریزنمرات دروس گذارنده شده خود را درخواست نمایند.
۶- شهریه ثابت تمامی دانشجویان در رشته‌ها و مقاطع تحصیلی در طول حداکثر مدت مجاز تحصیل، ثابت می‌باشد.