فرم اعلام آمادگی دفاع و تسویه حساب مربوط به رساله دانشجویان مقطع دکتری