آیین نامه‌ها و فرم‌ها- چارت گروه‌های آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
چارت کارشناسی‌ارشد الکترونیک (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۳ و ماقبل)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی‌ارشد الکترونیک- گرایش سیستم‌های الکترونیک دیجیتال (ورودی‌های ۹۴ و بعد از آن)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی‌ارشد الکترونیک- گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک (ورودی‌های ۹۴ و بعد از آن)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی‌ارشد الکترونیک- گرایش افزاره‌های میکرو و نانوالکترونیک (ورودی‌های ۹۴ و بعد از آن)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی‌ارشد قدرت- بدون گرایش (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۳ و ماقبل)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی‌ارشد قدرت- گرایش ماشین‌های الکتریکی (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۳ و ماقبل)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی‌ارشد قدرت- گرایش الکترونیک قدرت (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۳ و ماقبل)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی‌ارشد قدرت- گرایش تکنولوژی فشار قوی (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۳ و ماقبل)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی‌ارشد قدرت- گرایش سیستم‌های قدرت (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۳ و ماقبل)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی‌ارشد قدرت- گرایش سیستم‌های قدرت (ورودی‌های ۹۴ و بعد از آن)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی‌ارشد قدرت- گرایش ماشین‌های الکتریکی و الکترونیک قدرت (ورودی‌های ۹۴ و بعد از آن)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی‌ارشد مخابرات (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۳ و ماقبل)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی‌ارشد مخابرات- گرایش سیستم (ورودی‌های ۹۴ و بعد از آن)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی‌ارشد مخابرات-گرایش‌های میدان و موج (ورودی‌های ۹۴ و بعد از آن)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی‌ارشد کنترل (ورودی‌های ۹۴ و بعد از آن)چارت گروه‌های آموزشی
کارشناسی پیوسته مجموعه مهندسی برق (ورودی‌های ۹۲ و بعد از آن)- دروس مشترک گرایش‌ها در ۶ ترم اولچارت گروه‌های آموزشی
کارشناسی پیوسته مجموعه مهندسی برق (ورودی‌های ۹۲ و بعد از آن)- دروس تخصصی گرایش الکترونیکچارت گروه‌های آموزشی
کارشناسی پیوسته مجموعه مهندسی برق (ورودی‌های ۹۲ و بعد از آن)- دروس تخصصی گرایش قدرتچارت گروه‌های آموزشی
کارشناسی پیوسته مجموعه مهندسی برق (ورودی‌های ۹۲ و بعد از آن)- دروس تخصصی گرایش کنترلچارت گروه‌های آموزشی
کارشناسی پیوسته مجموعه مهندسی برق (ورودی‌های ۹۲ و بعد از آن)- دروس تخصصی گرایش مخابراتچارت گروه‌های آموزشی