آیین نامه‌ها و فرم‌ها- سرفصل گروه‌های آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
سرفصل تمامی رشته‌ها و مقاطع تحصیلی- وبسایت اداره کل برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد (کلیک کنید)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل جدید تحصیلات تکمیلی (دکتری و ارشد) برق – تمام گرایش‌ها (برای ورودی‌های ۹۴ و بعد از آن)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل دکتری برق (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۱ و ماقبل)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کارشناسی ارشد مخابرات (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۳ و ماقبل)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کارشناسی ارشد قدرت (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۳ و ماقبل)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کارشناسی ارشد الکترونیک (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۳ و ماقبل)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کارشناسی پیوسته مجموعه مهندسی برق- تمامی گرایش‌ها (ورودی‌های ۹۲ و بعد از آن)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کارشناسی پیوسته مهندسی برق – تمامی گرایش‌ها (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۱ و ماقبل)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیکسرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی قدرتسرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کاردانی ناپیوسته (کاردان فنی) الکترونیکسرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کاردانی ناپیوسته (کاردان فنی) مخابراتسرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کاردانی پیوسته الکترونیک (فنی حرفه‌ای و کار و دانش)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کاردانی پیوسته الکتروتکنیک– برق صنعتی (فنی حرفه‌ای و کار و دانش)سرفصل گروه‌های آموزشی