آیین نامه‌ها و فرم‌ها- سرفصل گروه‌های آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
سرفصل تمامی رشته‌ها و مقاطع تحصیلی- وبسایت اداره کل برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد (کلیک کنید)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل جدید تحصیلات تکمیلی (دکتری و ارشد) برق – تمام گرایش‌ها (برای ورودی‌های ۹۴ و بعد از آن)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل دکتری برق (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۱ و ماقبل)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کاردانی پیوسته الکتروتکنیک– برق صنعتی (فنی حرفه‌ای و کار و دانش)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کاردانی پیوسته الکترونیک (فنی حرفه‌ای و کار و دانش)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کاردانی ناپیوسته (کاردان فنی) الکترونیکسرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کاردانی ناپیوسته (کاردان فنی) مخابراتسرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کارشناسی ارشد الکترونیک (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۳ و ماقبل)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کارشناسی ارشد قدرت (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۳ و ماقبل)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کارشناسی ارشد مخابرات (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۳ و ماقبل)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کارشناسی پیوسته مجموعه مهندسی برق- تمامی گرایش‌ها (ورودی‌های ۹۲ و بعد از آن)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کارشناسی پیوسته مهندسی برق – تمامی گرایش‌ها (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۱ و ماقبل)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیکسرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی قدرتسرفصل گروه‌های آموزشی