آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم همکاری مدرسین حق‌التدریس و فرم همکاری مجدد مدرسین حق‌التدریسفرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم سوابق آموزشی، پژوهشی و شغلی (ویژه استادان مدعو جدید دانشکده مهندسی برق)فرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم‌های تبدیل وضعیت و ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی (کلیک جهت مشاهده مراحل بررسی پرونده)فرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم‌های درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)فرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم تقاضای مأموریت و انتقالی اعضای هیأت علمیفرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم تقاضای دریافت معرفی‌نامه کسر از حقوقفرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم دریافت گواهی سابقه تدریسفرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم اطلاعات بیمه کارکنان (پرسش‌نامه شناسایی و نام‌نویسی متمرکز مخاطبان سازمان بیمه تأمین اجتماعی)فرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم درخواست استفاده از امکانات ستاد اسکان واحدهای دانشگاهیفرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم اطلاعات اعضای هیأت علمی - حوزه معاونت پژوهش، مرکز اطلاعات، آمار و رایانهفرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم اطلاعات اساتید حق‌التدریس - حوزه معاونت پژوهش، مرکز اطلاعات، آمار و رایانهفرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم اطلاعات اساتید حق التدریس - دبیرخانه هیأت علمیفرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فرم اطلاعات اعضای هیأت علمی - دبیرخانه هیأت علمیفرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
نمونه فرم قرارداد حق التدریس (ویژه استادان مدعو)فرم‌های آموزشی (ویژه اعضای هیأت علمی)