آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه جدید تشویقی مقالاتآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
شیوه‌نامه تشویق مقالات ویژه اعضای هیأت علمیآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
شاخص‌های اعتبارسنجی مجلات - JCR ۲۰۱۶آیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
مجلات پزشکی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوریآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فهرست نشریات جعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -آذرماه ۱۳۹۵آیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فهرست نشریات نامعتبر وزارت بهداشت - شهریورماه ۱۳۹۶آیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
مجلات مورد تأیید واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی - بهمن‌ماه ۱۳۹۵آیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فهرست نشریات علمی داخلی معتبر - مردادماه ۱۳۹۶آیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فهرست وبسایت‌های جعلی نشریات علمی-اعلامی دانشگاه آزاد اسلامی - مهر ۱۳۹۶آیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
منشور اخلاق پژوهش (ویژه دانشجویان و اعضای هیأت علمی)آیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
آیین‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامیآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
آیین‌نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلیآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
شیوه‌نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیأت علمیآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
روال برگزاری کارگاه‌های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرریآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
آیین‌نامه شرکت اعضای هیأت علمی در کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشورآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
آیین‌نامه شرکت اعضای هیأت علمی در کارگاه‌ها و دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی خارج از کشورآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
آیین‌نامه تأسیس انجمن علمی اساتیدآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
آیین‌نامه عضویت اعضای هیأت علمی در انجمن‌های معتبر ملی و بین‌المللیآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
بخشنامه شرکت اعضای هیأت علمی در همایش‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشورآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)
فهرست کنفرانس‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشورآیین‌نامه‌های پژوهشی (ویژه اعضای هیأت علمی)