آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۷۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
سرفصل جدید تحصیلات تکمیلی (دکتری و ارشد) برق – تمام گرایش‌ها (برای ورودی‌های ۹۴ و بعد از آن)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل دکتری برق (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۱ و ماقبل)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کارشناسی ارشد مخابرات (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۳ و ماقبل)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کارشناسی ارشد قدرت (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۳ و ماقبل)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کارشناسی ارشد الکترونیک (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۳ و ماقبل)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کارشناسی پیوسته مجموعه مهندسی برق- تمامی گرایش‌ها (ورودی‌های ۹۲ و بعد از آن)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کارشناسی پیوسته مهندسی برق – تمامی گرایش‌ها (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۱ و ماقبل)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیکسرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی قدرتسرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کاردانی ناپیوسته (کاردان فنی) الکترونیکسرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کاردانی ناپیوسته (کاردان فنی) مخابراتسرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کاردانی پیوسته الکترونیک (فنی حرفه‌ای و کار و دانش)سرفصل گروه‌های آموزشی
سرفصل کاردانی پیوسته الکتروتکنیک– برق صنعتی (فنی حرفه‌ای و کار و دانش)سرفصل گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی‌ارشد الکترونیک (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۳ و ماقبل)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی‌ارشد الکترونیک- گرایش سیستم‌های الکترونیک دیجیتال (ورودی‌های ۹۴ و بعد از آن)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی‌ارشد الکترونیک- گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک (ورودی‌های ۹۴ و بعد از آن)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی‌ارشد الکترونیک- گرایش افزاره‌های میکرو و نانوالکترونیک (ورودی‌های ۹۴ و بعد از آن)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی‌ارشد قدرت- بدون گرایش (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۳ و ماقبل)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی‌ارشد قدرت- گرایش ماشین‌های الکتریکی (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۳ و ماقبل)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی‌ارشد قدرت- گرایش الکترونیک قدرت (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۳ و ماقبل)چارت گروه‌های آموزشی