آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱۷۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
چارت کارشناسی‌ارشد قدرت- گرایش تکنولوژی فشار قوی (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۳ و ماقبل)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی‌ارشد قدرت- گرایش سیستم‌های قدرت (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۳ و ماقبل)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی‌ارشد قدرت- گرایش سیستم‌های قدرت (ورودی‌های ۹۴ و بعد از آن)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی‌ارشد قدرت- گرایش ماشین‌های الکتریکی و الکترونیک قدرت (ورودی‌های ۹۴ و بعد از آن)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی‌ارشد مخابرات (نسخه قدیمی- ورودی‌های ۹۳ و ماقبل)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی‌ارشد مخابرات- گرایش سیستم (ورودی‌های ۹۴ و بعد از آن)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی‌ارشد مخابرات-گرایش‌های میدان و موج (ورودی‌های ۹۴ و بعد از آن)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی‌ارشد کنترل (ورودی‌های ۹۴ و بعد از آن)چارت گروه‌های آموزشی
کارشناسی پیوسته مجموعه مهندسی برق (ورودی‌های ۹۲ و بعد از آن)- دروس مشترک گرایش‌ها در ۶ ترم اولچارت گروه‌های آموزشی
کارشناسی پیوسته مجموعه مهندسی برق (ورودی‌های ۹۲ و بعد از آن)- دروس تخصصی گرایش الکترونیکچارت گروه‌های آموزشی
کارشناسی پیوسته مجموعه مهندسی برق (ورودی‌های ۹۲ و بعد از آن)- دروس تخصصی گرایش قدرتچارت گروه‌های آموزشی
کارشناسی پیوسته مجموعه مهندسی برق (ورودی‌های ۹۲ و بعد از آن)- دروس تخصصی گرایش کنترلچارت گروه‌های آموزشی
کارشناسی پیوسته مجموعه مهندسی برق (ورودی‌های ۹۲ و بعد از آن)- دروس تخصصی گرایش مخابراتچارت گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی پیوسته مخابرات (نسخه قدیمی)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی پیوسته قدرت (نسخه قدیمی)چارت گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیکچارت گروه‌های آموزشی
چارت کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی قدرتچارت گروه‌های آموزشی
چارت کاردانی ناپیوسته (کاردان فنی) الکترونیکچارت گروه‌های آموزشی
چارت کاردانی ناپیوسته (کاردان فنی) مخابراتچارت گروه‌های آموزشی
چارت کاردانی پیوسته الکترونیک ( فنی حرفه‌ای - کار و دانش)چارت گروه‌های آموزشی